نمونه کارنامه کارشناسی به کارشناسی ارشدوزارت بهداشت ،سال 94موسسه آموزشی فراز(دکتر بلبلی )

 

اسامی برخی قبولی های ارشد سال 1394

 

در‌رشته‌های

ایمونولوژی- هماتولوژی- بیوشیمی- باکتری شناسی- انگل شناسی- قارچ شناسی- ویروس شناسی- ژنتیک- بیوتکنولوژی پزشکی- سم شناسی......

 
اسامی برخی قبولی های ارشد سال 1394
 
 
انگل شناسی ویروس شناسی پزشکی بیوشیمی بالینی ویروس شناسی پزشکی
محمد حبیبی سولا زهرا خوبان سمانه السادات راثی ورعی منیره قدیرعلی
رتبه:5

دانشگاه:تهران

رتبه:5

دانشگاه:تهران

رتبه:3

دانشگاه:تهران

رتبه:2

ویروس شناسی:58/33

ایمنی شناسی:66/67

قارچ شناسی پزشکی:10/00

باکتری شناسی:5/00

انگل شناسی:80/00

زیست سلولی ومولکولی:6/67

زبان عمومی:41/03

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:8/33

انگل شناسی:43/33

زیست سلولی و مولکولی:41/67

زبان عمومی:37/61

بیوشیمی:85/33

زیست سلولی و مولکولی:65/33

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و     عمومی:70/83

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:81/58

ویروس شناسی:100/00

ایمنی شناسی:68/42

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:30/00

انگل شناسی:61/67

زیست سلولی و مولکولی:18/33

زبان عمومی:26/50

ژنتیک‌انسانی ویروس شناسی میکروب شناسی‌مواد غذایی میکروب شناسی‌مواد غذایی
رقیه قاسمی بهزاد رشیدی فرناز حاجی کریم منیره قدیرعلی

دانشگاه:ایران

رتبه:10

دانشگاه:تهران

رتبه:10

دانشگاه:تهران

رتبه:10

رتبه: 2

بیوشیمی عمومی:73/33

زیست سلولی و

مولکولی:77/33

ژنتیک:76/00

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:80/70

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:49/12

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:50/00

زیست سلولی و مولکولی:16/67

زبان عمومی:67/52

باکتری‌شناسی: 53/33

تغذیه عمومی: 6/67-

بیوشیمی‌عمومی: 11/11

انگل‌شناسی:   46/67

قارچ‌شناسی: 60/00

ویروس‌شناسی: 33/33

زبان‌عمومی: 9/17

باکتری‌شناسی: 56/30

تغذیه عمومی: 11/11

بیوشیمی‌عمومی: 53/33

انگل‌شناسی:   68/89

قارچ‌شناسی: 6/67

ویروس‌شناسی: 93/33

زبان‌عمومی: 34/17


میکروبشناسی‌مواد‌غذایی انگل شناسی انگل شناسی قارچ شناسی پزشکی
سمیه احمدی لیلی زنجیرانی فراهانی ندا دودمانی فاطمه‌حیدری
رتبه:14

دانشگاه:تهران

رتبه:12

دانشگاه:تهران

رتبه:10

دانشگاه:تربیت مدرس

(تهران)

رتبه:9

باکتری شناسی:45/19

تغذیه عمومی0/0

بیوشیمی‌عمومی:24/44

انگل‌شناسی:62/22

قارچ‌شناسی:22/22

ویروس‌شناسی:22/22

زبان‌عمومی:18/33

ویروس شناسی:16/67

ایمنی شناسی: 47/37

قارچ شناسی پزشکی:18/33

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:75/00

زیست سلولی ومولکولی:6/67

زبان عمومی:65/81

ویروس شناسی: 80/00

ایمنی شناسی: 42/00

قارچ شناسی پزشکی: 8/00

باکتری شناسی:30/00

انگل شناسی:70/00

زیست سلولی و مولکولی:25/00

زبان عمومی:37/7

ویروس شناسی: 38/33

ایمنی شناسی:40/35

قارچ شناسی پزشکی:26/27

باکتری شناسی:18/33

انگل شناسی:65/00

زیست سلولی و مولکولی:6/67

زبان عمومی:32/48

ویروس‌شناسی پزشکی زیست‌فنآوری‌پزشکی میکروب‌شناسی‌مواد‌غذایی زیست‌فن‌آوری‌پزشکی
ندا دودمانی ملیحه جوادی ارجمند بهاره سلمان ماهینی رقیه قاسمی
رتبه :18 رتبه:17 رتبه:16 رتبه:15

ویروس شناسی: 80/00

ایمنی شناسی: 42/00

قارچ شناسی پزشکی: 8/00

باکتری شناسی:30/00

انگل شناسی:70/00

زیست سلولی و مولکولی:25/00

زبان عمومی:37/7

بیوشیمی

عمومی:77/33

زیست سلولی

مولکولی:70/67

ژنتیک:60/00

شیمی آلی و

عمومی:4/17

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:91/23

باکتری‌شناسی:42/22

تغذیه‌عمومی:0/0

بیوشیمی‌عمومی:26/67

انگل‌شناسی:48/89

قارچ‌شناسی:37/78

ویروس‌شناسی:44/44

زبان عمومی:0/00

بیوشیمی عمومی:73/33

زیست سلولی و

مولکولی:77/33

ژنتیک:76/00

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:80/70


میکروب مواد غذایی بیوشیمی بالینی سم شناسی انگل شناسی
نگار رجب پور سپیده دربهشتی سپیده دربهشتی نجمه بشیری فرد

دانشگاه:تهران

رتبه:21

دانشگاه:شهید بهشتی

رتبه:21

رتبه:20

دانشگاه:تهران

رتبه:18

باکتر شناسی:41/48

تغذیه عمومی:17/78

بیوشیمی عمومی:64/44

انگل شناسی:8/89

قارچ شناسی:4/44-

ویروس شناسی:0/0

زبان عمومی:36/67

بیوشیمی عمومی:77/33

زیست سلولی و مولکولی:34/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی:69/44

میکروب شناسی:0/0

زبان عمومی:92/11

بیوشیمی عمومی83/33

شیمی‌عمومی:64/20

زیست‌شناسی20/0

سم‌شناسی0/0

داروشناسی14/29

زبان عمومی78/33

ویروس شناسی:35/00

ایمنی شناسی: 26/32

قارچ شناسی پزشکی :15/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی: 81/67

زیست سلولی ومولکولی: 10/00

زبان عمومی:41/03

ویروس شناسی پزشکی انگل شناسی انگل شناسی سم‌شناسی
مریم شیخ بهزاد رشیدی ماندانا فدائی تهرانی سمانه السادات راثی ورعی

دانشگاه:ایران

رتبه:26

رتبه:24

دانشگاه:تهران

رتبه:23

رتبه: 22

ویروس شناسی:100/0

ایمنی شناسی:42/11

قارچ شناسی:0/00

باکتری شناسی:28/33

انگل شناسی:38/33

زیست سلولی مولکولی:

16/67

زبان عمومی:13/68

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:49/12

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:50/00

زیست سلولی و مولکولی:16/67

زبان عمومی:67/52

ویروس شناسی:53/33

ایمنی شناسی:43/86

قارچ شناسی پزشکی:8/33

باکتری شناسی:25/00

انگل شناسی:53/33

زیست سلولی ومولکولی:8/33

زبان عمومی:76/07

بیوشیمی عمومی: 87/78

شیمی‌عمومی: 60/49

زیست‌شناسی: 26/67

سم‌شناسی: 0/0

دارو‌شناسی:14/29

زبان عمومی: 64/17


ویروس شناسی انگل شناسی پزشکی انگل شناسی بیوشیمی بالینی
ماندانا فدائی تهرانی زهرا خوبان بهناز طاهری لیلا سعیدی

دانشگاه:تهران

رتبه:30

دانشگاه:تهران

رتبه:30

دانشگاه:شهید بهشتی

رتبه:29

دانشگاه:شهیدبهشتی

رتبه:29

ویروس شناسی:53/33

ایمنی شناسی:43/86

قارچ شناسی پزشکی:8/33

باکتری شناسی:25/00

انگل شناسی:53/33

زیست سلولی ومولکولی:8/33

زبان عمومی:76/07

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:8/33

انگل شناسی:43/33

زیست سلولی و مولکولی:41/67

زبان عمومی:37/61

ویروس شناسی:63/33

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی پزشکی:20/00

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:68/33

زیست سلولی و مولکولی:10/00

زبان عمومی:24/79

بیوشیمی عمومی:

82/67

زیست سلولی و مولکولی:49/33

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی:55/56

0/00میکروب شناسی:

زبان عمومی:59/65

ویروس شناسی پزشکی بیوشیمی بالینی انگل شناسی انگل شناسی
محمد حبیبی سولا گلناز اسفندیاری فاطمه‌حیدری شیما امام زاده

رتبه:35

دانشگاه تربیت‌مدرس

(تهران)

دانشگاه:ایران

رتبه:34

رتبه:33 رتبه:31

ویروس شناسی:58/33

ایمنی شناسی:66/67

قارچ شناسی پزشکی:10/00

باکتری شناسی:5/00

انگل شناسی:80/00

زیست سلولی ومولکولی:6/67

زبان عمومی:41/03

بیوشیمی عمومی:81/33

زیست سلولی و مولکولی:48/00

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی:54/17

      میکروب شناسی:

0/00

64/91زبان عمومی:

ویروس شناسی: 38/33

ایمنی شناسی:40/35

قارچ شناسی پزشکی:26/27

باکتری شناسی:18/33

انگل شناسی:65/00

زیست سلولی و مولکولی:6/67

زبان عمومی:32/48

ویروس شناسی:48/33

ایمنی شناسی:47/37

قارچ شناسی پزشکی:31/67

باکتری شناسی:20/00

انگل شناسی: 70/00

زیست سلولی و مولکولی:8/33

زبان عمومی:5/13


انگل شناسی ویروس شناسی پزشکی

بیوتکنولوژی

(زیست فناوری پزشکی)

انگل شناسی
مینا شجری زاده مریم مرادی فائزه انصاری زیبا توکلی

دانشگاه:شهیدبهشتی

رتبه:40

دانشگاه:ایران

رتبه:39

دانشگاه :انتقال خون

(تهران)

رتبه:38

دانشگاه:ایران

رتبه:36

ویروس شناسی:53/33

ایمنی شناسی:49/12

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:66/67

زیست سلولی و مولکولی:28/33

زبان عمومی:6/84

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:31/67

انگل شناسی: 3/33-

زیست سلولی و مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/38

بیوشیمی عمومی:66/67

زیست سلولی مولکولی:

58/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروبشناسی:34/67

زبان عمومی:88/60

ویروس شناسی:38/33

ایمنی شناسی:38/60

قارچ شناسی پزشکی:3/33

باکتری شناسی:5/00

انگل شناسی:80/00

زیست سلولی و مولکولی:25/00

زبان عمومی:2/56-

ژنتیک ویروس‌شناسی پزشکی انگل شناسی بیوشیمی بالینی
لیلا کچوئی محقق یعقوبی مونا طهرانی هانیه محمد رحیمی منصور منصوری

دانشگاه:تهران

رتبه:44

دانشگاه:ایران

رتبه:43

دانشگاه:شهیدبهشتی

رتبه42

دانشگاه:اصفهان

رتبه:41

بیوشیمی عمومی:74/67

زیست سلولی

مولکولی:61/33

ژنتیک:64/00

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:92/98

ویروس شناسی:80/00

ایمنی شناسی:36/84

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:16/67

انگل شناسی:48/33

زیست سلولی و مولکولی:15/00

زبان عمومی:35/90

28/33ویروس شناسی

ایمنی شناسی:64/91

قارچ شناسی پزشکی:21/67

باکتری شناسی:15/00

انگل شناسی:63/33

زیست سلولی و مولکولی:20/00

زبان عمومی:1/71

بیوشیمی عمومی:80/00

زیست سلولی و مولکولی:49/33

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و

عمومی:61/11

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:50/88


ویروس‌شناسی پزشکی انگل شناسی میکروب‌شناسی ژنتیک
عاطفه کچویی محقق یعقوبی معصومه داودی ماندانا فدائی تهرانی ملیحه جوادی ارجمند

دانشگاه:ایران

رتبه:47

دانشگاه:ایران

رتبه:47

رتبه:47

دانشگاه:زنجان

رتبه:45

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی: 47/37

قارچ شناسی پزشکی:5/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:38/33

زیست سلولی و مولکولی:28/33

زبان عمومی:0/00

ویروس شناسی:13/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:18/33

باکتری شناسی:3/33

انگل شناسی:75/00

زیست سلولی و مولکولی:3/33

زبان عمومی:1/71

ویروس شناسی:53/33

ایمنی شناسی:43/86

قارچ شناسی پزشکی:8/33

باکتری شناسی:25/00

انگل شناسی:53/33

زیست سلولی ومولکولی:8/33

زبان عمومی:76/07

بیوشیمی عمومی:77/33

زیست سلولی

مولکولی:70/67

ژنتیک:60/00

شیمی آلی و عمومی:4/17

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:91/23

میکروب شناسی انگل شناسی ویروس‌شناسی پزشکی زیست‌فناوری پزشکی
سمیه احمدی یاسمن غلامی پور باروق الهه احقاقی سمانه السادات راثی ورعی

دانشگاه:موسسه رازی

رتبه:56

       ایراندانشگاه:

رتبه:56

دانشگاه:تربیت مدرس

(تهران)

رتبه:51

رتبه :48

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:63/16

قارچ شناسی پزشکی:15/00

باکتری شناسی:36/67

انگل شناسی: 45/00

زیست سلولی و مولکولی:3/33

زبان عمومی:13/68

ویروس شناسی:15/00

ایمنی شناسی:35/09

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:1/67

انگل شناسی:68 /33

زیست سلولی و مولکولی:0/00

زبان عمومی:47/86

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:70/18

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:36/67

زیست سلولی و مولکولی:0/00

زبان عمومی:2/56

بیوشیمی:85/33

زیست سلولی و مولکولی:65/33

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و       عمومی:70/83

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:81/58


ژنتیک ویروس‌شناسی پزشکی زیست‌فنآوری‌پزشکی انگل شناسی
نگین رستم خانی شیوا ملکی لیلا کچوئی محقق یعقوبی نسترن فلاحی

دانشگاه:زنجان

رتبه:60

دانشگاه:تربیت مدرس

(تهران)

رتبه:59

رتبه:59

دانشگاه:ایران

رتبه:59

بیوشیمی عمومی:52/00

زیست سلولی

مولکولی:68/00

ژنتیک:74/67

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:57/89

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:25/00

انگل شناسی:30/00

زیست سلولی و مولکولی:3/33

زبان عمومی:5/13

بیوشیمی عمومی:74/67

زیست سلولی

مولکولی:61/33

ژنتیک:64/00

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:92/98

ویروس شناسی:45/00

ایمنی شناسی:57/89

قارچ شناسی پزشکی:8/33

باکتری شناسی:5/00

انگل شناسی:65/00

زیست سلولی و مولکولی:6/67

زبان عمومی:5/13

هماتولوژی میکروب‌شناسی انگل شناسی ویروس‌شناسی پزشکی
روح انگیز سلیمانیها ندا دودمانی مونا طهرانی مریم ملائی الموتی

دانشگاه:مشهد

رتبه:65

رتبه:62 رتبه:61

دانشگاه:تربیت مدرس

رتبه:61

زیست سلولی

مولکولی:68/33

ایمنی شناسی:42/53

میکروب پزشکی:0/00

خون شناسی:54/44

بیوشیمی:56/14

زبان عمومی:26/50

ویروس شناسی: 80/00

ایمنی شناسی: 42/00

قارچ شناسی پزشکی: 8/00

باکتری شناسی:30/00

انگل شناسی:70/00

زیست سلولی و مولکولی:25/00

زبان عمومی:37/7

ویروس شناسی:80/00

ایمنی شناسی:36/84

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:16/67

انگل شناسی:48/33

زیست سلولی و مولکولی:15/00

زبان عمومی:35/90

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:40/35

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی: 1/67-

انگل شناسی:35/00

زیست سلولی و مولکولی:21/67

زبان عمومی:3/42


میکروب‌شناسی میکروب‌شناسی بیوشیمی بالینی قارچ‌شناسی‌پزشکی
مریم شیخ مریم مرادی ملیحه جوادی ارجمند شیما امام زاده

دانشگاه:ایران

رتبه:71

رتبه:70 رتبه:54 رتبه:66

ویروس شناسی:100/0

ایمنی شناسی:42/11

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:28/33

انگل شناسی:38/33

زیست سلولی مولکولی:

16/67

زبان عمومی:13/68

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:31/67

انگل شناسی: 3/33-

زیست سلولی و مولکولی:10/00

زبان عمومی:15/38

بیوشیمی عمومی:77/33

زیست سلولی

مولکولی:70/67

ژنتیک:60/00

شیمی آلی و عمومی:4/17

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:91/23

ویروس شناسی:48/33

ایمنی شناسی:47/37

قارچ شناسی پزشکی:31/67

باکتری شناسی:20/00

انگل شناسی: 70/00

زیست سلولی و مولکولی:8/33

زبان عمومی:5/13

انگل شناسی ویروس‌شناسی‌پزشکی میکروب‌شناسی ویروس شناسی‌پزشکی
سمیه احمدی بهناز طاهری زهرا خوبان سمیه احمدی
رتبه:75 رتبه:74 رتبه :73 رتبه:73

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:63/16

قارچ شناسی پزشکی:15/00

باکتری شناسی:36/67

انگل شناسی: 45/00

زیست سلولی و مولکولی:3/33

زبان عمومی:13/68

ویروس شناسی:63/33

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی پزشکی:20/00

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:68/33

زیست سلولی و مولکولی:10/00

زبان عمومی:24/79

ویروس شناسی:88/33

ایمنی شناسی:61/40

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:8/33

انگل شناسی:43/33

زیست سلولی و مولکولی:41/67

زبان عمومی:37/61

ویروس شناسی:56/67

ایمنی شناسی:63/16

قارچ شناسی پزشکی:15/00

باکتری شناسی:36/67

انگل شناسی: 45/00

زیست سلولی و مولکولی:3/33

زبان عمومی:13/68


ژنتیک بیوشیمی بالینی ویروس شناسی پزشکی میکروب‌شناسی
مریم السادات مویدی ورپشتی ملیحه ورسه ای مینا شجری زاده بهزاد رشیدی

دانشگاه:توانبخشی

(تهران)

رتبه:85

دانشگاه:زنجان

رتبه:83

رتبه:78 رتبه:76

بیوشیمی عمومی:54/67

زیست سلولی

مولکولی:62/67

ژنتیک:64 /00

شیمی آلی و عمومی: 0/0

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:71/93

بیوشیمی عمومی:81/33

زیست سلولی و مولکولی:44/00

ژنتیک:0/00

شیمی آلی و عمومی:41/67

0/00میکروبشناسی:

زبان عمومی:53/51

ویروس شناسی:53/33

ایمنی شناسی:49/12

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:66/67

زیست سلولی و مولکولی:28/33

زبان عمومی:6/84

ویروس شناسی:93/33

ایمنی شناسی:49/12

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:50/00

زیست سلولی و مولکولی:16/67

زبان عمومی:67/52

باکتری شناسی انگل شناسی ایمونولوژی ویروس شناسی‌پزشکی
بهاره سلمان ماهینی شقایق شیخ طاهره آذری مینا حسن پور

دانشگاه:شاهد(تهران)

رتبه:91

دانشگاه:تربیت مدرس

(تهران)

رتبه:91

دانشگاه:ایران

رتبه:91

دانشگاه:گلستان

رتبه:86

ویروس شناسی:58/33

ایمنی شناسی:40/35

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:36/67

انگل شناسی: 33/33

زیست سلولی و مولکولی:18/33

زبان عمومی:0/00

ویروس شناسی:35/00

ایمنی شناسی:31/58

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:8/33

انگل شناسی:55/00

زیست سلولی و       مولکولی: 15/00

زبان عمومی:25/64

میکروب پزشکی:11/67

خون شناسی:0/00

زیست سلولی

مولکولی:41/67

ایمنی شناسی:71/26

بیوشیمی:77/19

زبان عمومی:58/97

ویروس شناسی:71/67

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:18/33

انگل شناسی:46/67

زیست سلولی و مولکولی:13/33

زبان عمومی:2/56


ایمونولوژی ویروس‌شناسی پزشکی انگل شناسی انگل شناسی
سیده زینب فتاحی مهلا خسروی مشیزی صدیقه خوئینیها مریم شیخ

دانشگاه:یزد

رتبه:106

دانشگاه:گلستان

رتبه:99

دانشگاه:تربیت مدرس

(تهران)

رتبه:95

دانشگاه:ایران

رتبه:92

میکروب شناسی:21/67

خون شناسی:0/00

زیست سلولی

مولکولی:65/00

ایمنی شناسی:68/97

بیوشیمی:35/09

زبان عمومی: 38/46

ویروس شناسی:68/33

ایمنی شناسی:26/32

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:8/33

انگل شناسی:21/67

زیست سلولی و مولکولی:26/67

زبان عمومی:21/37

ویروس شناسی:63/33

ایمنی شناسی:31/58

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:0/00

انگل شناسی:60/00

زیست سلولی و مولکولی:5/00

زبان عمومی:7/69

ویروس شناسی:100/0

ایمنی شناسی:42/11

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:28/33

انگل شناسی:38/33

زیست سلولی مولکولی:

16/67

زبان عمومی:13/68

باکتری شناسی انگل‌شناسی ایمونولوژی ویروس‌شناسی پزشکی
شیما امام زاده مینا حسن پور مریم سیاحی نوری آرزو نعیم آبادی

دانشگاه:شاهد(تهران)

رتبه:116

رتبه:109

دانشگاه:کرمان

رتبه:108

دانشگاه:کرمان

رتبه:107

ویروس شناسی:48/33

ایمنی شناسی:47/37

قارچ شناسی:31/67

باکتری شناسی:20/00

انگل شناسی: 70/00

زیست سلولی و مولکولی:8/33

زبان عمومی:5/13

ویروس شناسی:71/67

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی:0/00

باکتری شناسی:18/33

انگل شناسی:46/67

زیست سلولی و مولکولی:13/33

زبان عمومی:2/56

میکروب شناسی:33/33

خون شناسی:0/00

زیست سلولی

مولکولی:35/00

ایمنی شناسی:65/52

بیوشیمی:71/93

زبان عمومی:51/28

ویروس شناسی:81/67

ایمنی شناسی:40/35

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67-

انگل شناسی:21/67

زیست سلولی و مولکولی:13/33

زبان عمومی:11/11

                        


ایمونولوژی انگل شناسی بیوتکنولوژی انگل شناسی
شهرزاد متین فر دلشاد حسامی فاطمه حسنلو عاطفه کچویی محقق یعقوبی

دانشگاه:کرمان

رتبه: 122

دانشگاه:تربیت مدرس

تهران

رتبه:122

دانشگاه:زنجان

رتبه:121

رتبه:117

میکروب پزشکی:21/67

خون شناسی:0/00

زیست سلولی

مولکولی:48/33

ایمنی شناسی:66/67

بیوشیمی:21/05

زبان عمومی:65/81

ویروس شناسی:30/00

ایمنی شناسی:15/79

قارچ شناسی پزشکی:10/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:65/00

زیست سلولی مولکولی:6/67

زبان عمومی:0/85

بیوشیمی عمومی:53/33

زیست سلولی

مولکولی:58/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی وعمومی:0/00

میکروب‌شناسی:28/00

زبان عمومی:69/30

ویروس شناسی:86/67

ایمنی شناسی: 47/37

قارچ شناسی:5/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:38/33

زیست سلولی و مولکولی:28/33

زبان عمومی:0/00

میکروب‌شناسی انگل شناسی انگل شناسی ویروس‌شناسی‌پزشکی
مینا حسن پور ماندانا خورسندی بهناز صالحی شیما امام زاده
رتبه:152

دانشگاه:قزوین

رتبه:146

دانشگاه:مازندران

رتبه:142

رتبه:137

ویروس شناسی:71/67

ایمنی شناسی:45/61

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:18/33

انگل شناسی:46/67

زیست سلولی و مولکولی:13/33

زبان عمومی:2/56

ویروس شناسی:25/00

ایمنی شناسی:14/04

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:63/33

زیست سلولی و مولکولی:3/33

2/56زبان عمومی:

ویروس شناسی:10/00

ایمنی شناسی:22/81

قارچ شناسی پزشکی:15/00

باکتری شناسی:10/00

انگل شناسی:61/67

زیست سلولی و مولکولی:0/00

زبان عمومی:0/00

ویروس شناسی:48/33

ایمنی شناسی:47/37

قارچ شناسی پزشکی:31/67

باکتری شناسی:20/00

انگل شناسی: 70/00

زیست سلولی و مولکولی:8/33

زبان عمومی:5/13


بیوتکنولوژی زیست‌فناوری‌پزشکی انگل شناسی انگل شناسی
یاسمن محمدی مهرداد ذکایی سارا باجلان

فهیمه رضائی فخرنژاد

دانشگاه:همدان

رتبه:281

دانشگاه:گیلان

رتبه233

دانشگاه :شیراز

(مازاد)

رتبه:226

دانشگاه:البرز

رتبه:226

بیوشیمی عمومی:42/67

زیست سلولی

مولکولی:62/67

ژنتیک:0/00

شیمی آلی وعمومی:0/00

میکروب‌شناسی:8/00-

زبان عمومی:62/28

بیوشیمی عمومی:62/67

زیست سلولی

مولکولی:53/33

ژنتیک:41/33

شیمی آلی و عمومی:0/00

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:74/56

ویروس شناسی:31/67

ایمنی شناسی: 0/00

قارچ شناسی پزشکی:13/33

باکتری شناسی: 1/67

انگل شناسی: 31/67

زیست سلولی و مولکولی:1/67-

زبان عمومی:62/39

ویروس شناسی:38/33

ایمنی شناسی:59/65

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:6/67

انگل شناسی:20/00

زیست سلولی و مولکولی:10/00

زبان عمومی:4/27

         

ویروس‌شناسی پزشکی میکروب‌شناسی زیست‌فن‌آوری‌پزشکی ایمونولوژی
ساناز جهاندیده حسین دره کردی مریم السادات مویدی ورپشتی سیده راحله طباطبایی‌جعفری

دانشگاه:گلستان

رتبه:185

رتبه:171

دانشگاه:کرمان

رتبه:158

دانشگاه:همدان

رتبه:154

ویروس شناسی:51/67

ایمنی شناسی:47/37

قارچ شناسی پزشکی:0/00

باکتری شناسی:-1/67

انگل شناسی:28/33

زیست سلولی و مولکولی:20/00

زبان عمومی:0/85-    

ویروس شناسی:61/67

ایمنی شناسی:12/28

قارچ شناسی پزشکی:6/67

باکتری شناسی:31/67

انگل شناسی:3/33

زیست سلولی و مولکولی: 20/00

زبان عمومی: 0/0

بیوشیمی عمومی:54/67

زیست سلولی

مولکولی:62/67

ژنتیک:64 /00

شیمی آلی و عمومی: 0/0

میکروب شناسی:0/00

زبان عمومی:71/93

میکروب پزشکی:25/00

خون شناسی:0/00

زیست سلولی

مولکولی:35/00

ایمنی شناسی:60/92

بیوشیمی:68/42

زبان عمومی:58/12

                                        

                  کلاسهای ارشد دکتر بلبلی شروع شد

    کلاسها با تدریس کامل دروس توسط اساتید برجسته صورت خواهد گرفت.

   ازشرکت‌کنندگان بابت جزوه وامتحانات هزینه ای دریافت نخواهد شد.

   درتمام دوره از نیمه مرداد سال 94 تا خرداد سال 95 حتمأ آزمون وکلاسهای نکته وتست خواهد بود.

   کلاسهای ارشد 95-94  وزارت بهداشت  در آموزشگاه فراز

      ذهن‌ها مانند چترهای نجات هستند ، وقتی که باز شوند عمل می‌کنند.


                                   

  ♦ تبریک فراوان ما به رتبه های برترآموزشگاه فراز در همه رشته ها

       

  ♦ ثبت نام کلاس هایکارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزشگاه فرازشروع شد ♦

در‌رشته‌های

ایمونولوژی- هماتولوژی- بیوشیمی- باکتری شناسی- انگل شناسی- قارچ شناسی- ویروس شناسی- ژنتیک- بیوتکنولوژی پزشکی- سم شناسی......

 رسیدن به موفقیت اتفاقی نیست ونیاز به برنامه ریزی دقیق و تلاش اصولی دارد،
 دانشجویان در صورت قرارگیری درروند آموزشی صحیح، موفقیت خود را تضمین می نمایند.

    شرایط و نحوه برگزاری کلاس‌ها

1- شروع کلاس‌ها اول مرداد ماه می‌باشد و تا زمان آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت در اول خرداد ماه سال آینده ، ادامه دارد. حدود ده ماه.
2- زمان کلاس‌ها معمولاً هفته‌ای 3 روز می‌با شد(یک روز زبان و 2 روز سایر دروس)
3- کلاس‌ها به صورت گروهی می‌باشد.
4- کلاس‌ها هر رشته به صورت اختصاصی برگزار می‌گردد و دانشجویان رشته‌های مختلف با‌هم ادغام نمی‌شوند.

برنامه‌ريزي و نحوه ارائة دروس چگونه است؟

1- درطول دوره برای تمام دروس امتحانی جزوات کاملی داده خواهد شد.
2- در طی هر دوره تمامی دروس و همچنین درس زبان به صورت تشریحی از سطح مبتدی تا عالی تدریس می‌گردد.
3- در طی دوره کلیه تست‌های سال‌های گذشته شامل: کاردانی به کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا به صورت طبقه‌بندی‌شده داده می‌شود.
4- هر هفته از درس جلسه گذشته امتحان گرفته می‌شود و بعد از پایان هر جزوه امتحان نها یی همان درس برگزار می‌شود.
5- پس از پایان تمامی دروس و حدوداً دو ماه قبل از برگزاری کنکور امتحانات دوره و رفع اشکال برگزار می‌شود. در این زمان دانشجویان به مدت یک هفته یک درس را مطالعه کرده و از آنها امتحاناتی با تست‌های جدید به عمل می‌آید.
6- در پایان دوره و به فاصله چند روز مانده به کنکور؛ کنکورهای آزمایشی برگزار می‌شود.
7- در تمامی آزمون‌ها اشکالات علمی دانشجویان بر طرف شده و روش صحیح تست‌زدن آموزش داده می‌شود.
8- در تمامی مراحل فوق و امتحانات مذکور و پس از هر امتحان ،درصد آن محاسبه و ثبت می‌گردد و رتبه‌ی دانشجویان درکلاس تعیین می‌شود،ودانشجودرهرآزمون امکان مقایسه خود با درصدها و قبولی‌های سال گذشته را دارد.


♦ موسسه آموزشی فراز تنها موسسه ای است که در آن رشته ژنتیک پزشکی

♦به طور تخصصی فقط برای وزارت بهداشت  تدریس می‌شود.

 مشاور و مدیر آموزش سرکار خانم دانای علمی بابیش از بیست سال تجربه :

   09123161698

021-66901134-5

(( همیشه می توانی خورشید را درون خود بیابی، کافیست در تکاپوی یافتن آن باشی ))

 برنامه کلاس‌های ارشد سال95موسسه آموزشی فراز

بهار زمستان پاییز

گروه

امتحانات دوره

شنبه سه ونیم تا هشت عصربیوشیمی

دکتربابک بلبلی

دوشنبه سه ونیم تاهشت عصرباکتری شناسی

دکتربابک بلبلی

شنبه سه ونیم تا هشت عصر ایمونولوژی

دکتربابک بلبلی

یکشنبه دوازده تاچهار یا چهارتاهشت عصر بیولوژی

دکتر محمدنژاد

ایمونولوژی

امتحانات دوره

شنبه سه ونیم تا هشت عصربیوشیمی

دکتربابک بلبلی

سه شنبه سه ونیم تا هشت عصر هماتولوژی

دکتربابک بلبلی

شنبه سه ونیم تا هشت عصرایمونولوژی

دکتربابک بلبلی

یکشنبه دوازده تا چهار یا چهار تا هشت عصر بیولوژی

دکترمحمدنژاد

سه شنبه سه ونیم تا هشت عصرهماتولوژی دکتربابک بلبلی

هماتولوژی

`

امتحانات دوره

چهار شنبه سه ونیم تا هشت عصر

ژنتیک

دکتر بهرامی

یکشنبه دوازده تا چهار یا چهار تا هشت عصر بیولوژی دکتر محمد نژاد

دوشنبه سه ونیم تا هشت عصربیوشیمی

دکتربابک بلبلی

چهلر شنبه سه ونیم تا هشت عصر ژنتیک

دکتر بهرامی

ژنتیک

امتحانات دوره

شنبه سه ونیم تا هشت عصر شیمی

دکتر عزیزی

شنبه سه ونیم تا هشت عصر شیمی

دکتر عزیزی

یکشنبه دوازده تا چهار یا چهار تا هشت عصر بیولوژی

دکتر محمد نژاد

دوشنبه سه ونیم تا هشت عصر بیوشیمی

دکتربابک بلبلی

بیوشیمی

امتحانات دوره

دوشنبه سه ونیم تا هشت عصر

باکتری شناسی

دکتربابک بلبلی

یکشنبه دوازده تا چهار یا چهار تا هشت عصر بیولوژی دکتر محمد نژاد

دوشنبه سه ونیم تا هشت عصربیوشیمی

دکتربابک بلبلی

بیوتکنولوژی

امتحانات دوره

یکشنبه سه ونیم تا هشت عصر بیولوژی و

قارچ شناسی

دکتربابک بلبلی

چهارشنبه سه ونیم تا هشت عصرباکتری شناسی

دکتربابک بلبلی

ویروس شناسی دکتر کیانی یک هفته درمیان

یکشنبه سه ونیم تا هشت عصرایمونولوژی و

انگل شناسی دکتر بابک بلبلی

چهارشنبه سه ونیم تا هشت عصر

باکتری شناسی

دکتربابک بلبلی

ویروس شناسی دکتر کیانی یک هفته درمیان

میکروبیولوژی

(گروه های انگل شناسی

باکتری شناسی ویروس شناسی)

بهار زمستان پاییز

گروه

امتحانات دوره

دوشنبه چهارتا هشت عصر

دکتر اشراق

دوشنبه چهارتا هشت عصر

دکتر اشراق

زبان 1

امتحانات دوره

سه شنبه چهار تا هشت عصر

دکتر اشراق

سه شنبه چهارتا هشت عصر

دکتر اشراق

زبان 2

امتحانات دوره

پنج شنبه چهارتا هشت عصر

دکتر اشراق

پنج شنبه چهارتا هشت عصر

دکتر اشراق

زبان3

ویژگیهای برتر موسسه‌آموزشی دکتر بلبلی****

1-برای تمام دروس جزوه وبرای هر درس حدود 3000تست داده می شود.

2-هر جلسه آزمون گرفته می شود.

3-بعد از عید امتحانات دوره همراه با نکته وتست کار می شود.

4-تعداد افراد کلاس حداقل 20وحد اکثر 40 نفر است.

5-شروع کلاسها مرداد ماه است.

6-کلاسهای تابستان (مرداد وشهریور)هفته ای یک روز ،کلاسهای پاییزو زمستان طبق برنامه ومعمولا هفته ای سه روز،کلاسهای بهار نکته و تست هفته ای یک روز می باشد.

7-طول دوره کلاسها9ماه است ودر این 9 ماه دانشجویان هر هفته آزمون دارند.