اخبار

اخبار

 

 § §  §تخفیف ویژه برای جزوات سال 1395دکتربلبلی § § §
جزوه و آزمون موسسه آموزشى دكتربلبلى

"شروع کلاسهای جزوه +آزمون آمادگی کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت
موسسه آموزشی فراز(دکتر بلبلی) "
1-هر درس دارای جزوه کامل مدون+ 3000تست کنکوری می باشد
 ونیاز به مطالعه کتاب یا جزوه دیگری نمی باشد.
2-هر درس دارای چهار آزمون می باشد که سه آزمون هریک برای یک سوم جزوه و آزمون چهارم در خرداد ماه از کل جزوه می باشد.
3-رای هر آزمون یک جلسه سه تا چهارساعته در نظر گرفته شده است که طی آن نکات مهم هر درس بررسی شده ، رفع اشکال تستها صورت گرفته ودر نهایت آزمون برگزار می گردد .
4-در این چهار جلسه تمام تست های کنکور وزارت بهداشت از سال 80تا 96برای هر درس بررسی می گردد.
5-کنکور آزمایشی هر رشته در تیرماه 97برگزار می گردد .
"برنامه ریزی مهمتر از رفرانس است"
اطلاعات بیشتر :
66901134-66901135

 

 درخت تو گر بار دانش بگيرد  به زير آورى چرخ نيلوفرى را

از صميم قلب به تمام دانشجويان موسسه آموزشى فراز  كه در كنكور ارشد ٩6
با رتبه هاى برتر خود بهترين جايگاههاى دانشگاههاى‌علوم پزشكى كشوررامقتدرانه ازآن خود كردند تبريك مى گويم.
دوستدار شما دكتر بابك بلبلى

 

 

 آمار شگفت انگیزکارنامه  قبولی کارشناسی ارشد سال 96

لطفا برای دیدن کارنامه ها به موسسه بیایید

برترین های ویروس شناسی پزشکی
علی جعفر پور رتبه دوم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
سمیه یعقوبی زاد رتبه دهم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
سوگل جمشیدی رتبه هجدهم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی 
سعیده عباسی رتبه بیست و یکم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
هانیه مظفری رتبه بیست ونه کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی 
سمانه شاه مرادی رتبه سی کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
فرانک عبدلی رتبه سی ویکم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
بهاره اکبری بیرگانی رتبه سی ودوم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
مهدی نجف پور رتبه سی ونهم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
فرناز دیانی رتبه چهلم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
مهتاب جناب رتبه چهل و دوم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
فاطمه مهدی زاده رتبه چهل و چهار کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
ناهید حسین زاده رتبه چهل و پنجم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
مهناز محمدی رتبه چهل و نهم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
پریسا عابدی رتبه پنجاه و دوم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
میترا ایمان زاده رتبه پنجاه و چهار کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
سمانه محمد جواد رتبه شصت و هفت کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
مهناز نیکی بخش رتبه پنجاه و پنج کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
ملیحه محبی رتبه هفتادم کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
صادق شمسی نیا رتبه هفتاد ودو کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
مولود تبریزی رتبه هفتادو پنج کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
یگانه ملک محمدی رتبه هفتاد ونه کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
هستی شاپور رتبه هشتاد وسه کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی
صونا آقائی رتبه هشتاد وشش کشوری در رشته ویروس شناسی پزشکی

برترین های انگل شناسی پزشکی 
محمد حسین جعفر رتبه دوم کشوری  در رشته انگل شناسی پزشکی
سعیده عباسی  رتبه پنجم کشوری در انگل شناسی پزشکی
هانیه مظفری رتبه هشتم کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
سمانه شاه مرادی رتبه یازدهم کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
مهناز محمدی رتبه دوازدهم کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
سوگل جمشیدی رتبه سیزدهم کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
سمیه یعقوبی زاد رتبه هفدهم کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی 
فرانک عبدلی رتبه بیستم کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی 
میترا ایمان زاده رتبه بیست و دوم کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی 
صونا آقائی رتبه بیست و چهارم کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
مهدی نجف پور  رتبه بیست و هفت کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی 
پریسا عابدی رتبه سی و دو کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
فرناز دیانی رتبه سی و چهار کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی 
بهار اکبری بیرگانی رتبه چهل کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
مریم شیرازیان رتبه چهل و سوم کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی 
مولود تبریزی رتبه چهل و چهارم کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
ملیحه محبی رتبه چهل و شش کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی 
مهتاب جناب رتبه پنجاه و سوم کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
صادق شمسی نیا رتبه پنجاه و هفت کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
رقیه پوراحمد رتبه شصت ودو کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
 مهناز نیکی بخش رتبه هفتادو پنج کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
حمید حسینی رتبه نود وسه کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
سمانه محمد جواد رتبه نود و نه کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
هستی شاپور رتبه صد کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی 
هاجر معصومی کیا رتبه صدویک کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
فاطمه بخشی رتبه صدوسه کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
پریساعباسی رتبه صدو بیست وسه کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
نغمه بویاقچی رتبه صد وچهل ویک کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
ساناز امیر غلامی رتبه صد وهفتادوسه کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
یگانه ملک محمدی رتبه صد وهشتادوسه کشوری دررشته انگل شناسی پزشکی
اکرم السادات پاک نیت رتبه دویست و بیست و هشت کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی
سیده فاطمه صدرالدینی رتبه دویست و پنجاه ودو کشوری در رشته انگل شناسی پزشکی

برترین های باکتری شناسی شناسی پزشکی

علی جعفر پور  رتبه سوم کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
سعیده عباسی رتبه چهاردهم کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
سوگل جمشیدی رتبه بیست و دوم کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
 سمانه شاه مرادی رتبه بیست و چهار کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
هانیه مظفری رتبه بیست و پنج کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
 فاطمه مهدی زاده رتبه بیست و هشت کشوری در رشته  باکتری شناسی پزشکی
 ناهید حسین زاده رتبه بیست و نه کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
  مهدی نجف پور رتبه سی وچهار کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
سمیه یعقوبی زاد رتبه سی ونه کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
 مهناز محمدی رتبه چهل کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
بهاره اکبری بیرگانی رتبه چهل و دو کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
فرانک عبدلی رتبه چهل و سه کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
یگانه ملک محمدی رتبه پنجاه و چهار کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
پریسا عابدی رتبه پنجاه و پنج کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
سمانه محمد جواد رتبه پنجاه وهشت کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
مهناز نیکی بخش رتبه شصت و شش کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی  
فرناز دیانی رتبه هفتاد کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
  مهتاب جناب رتبه هفتاد ویک کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
 سیده فاطمه صدرالدینی رتبه هفتاد وهفت کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
 فاطمه بخشی رتبه هفتاد ونه کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
مریم شیرازیان رتبه هشتاد وهشت کشوری در رتبه باکتری شناسی پزشکی
مولودتبریزی رتبه نود وسه کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
ملیحه محبی رتبه صدویک در رشته باکتری شناسی پزشکی
 هستی شاپور  رتبه صد وچهار کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
نغمه بویاقچی رتبه صد ودوازده کشوری در رشته باکتری شناسی  پزشکی 
 میترا ایمان زاده رتبه صد وسی و نه کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
صونا آقائی رتبه صد و پنجاه و شش کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
صادق شمسی نیا رتبه صد وپنجاه و هشت کشوری در رشته  باکتری شناسی پزشکی 
رقیه پوراحمد رتبه صد وشصت کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
هاجر معصومی کیا رتبه صد وشصت ونه کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
ساناز امیر غلامی رتبه صد وهشتاد و پنج کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
پریسا عباسی فشمی رتبه صد وهشتاد و شش کشوری در رشته باکتری شناسی  پزشکی 
سپیده زارعی رتبه دویست ویک کشوری در رشته  باکتری شناسی پزشکی 
مریم حاجی قاسم رتبه دویست و بیست ونه کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
حمید حسینی رتبه دویست و هفتاد وچهار کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی 
سید امیر حسین میر عبدالباقی رتبه سیصد وچهل و پنج کشوری در رشته باکتری شناسی پزشکی
 
 برترین های میکروب شناسی مواد  غذایی
سمانه شاه مرادی رتبه چهارم کشوری در میکروب شناسی مواد غذایی
سوگل جمشیدی رتبه پنجم کشوری در میکروب شناسی مواد غذایی
مهناز نیکی بخش رتبه ششم کشوری در میکروب شناسی مواد غذایی
سعیده  عباسی رتبه هفتم  کشوری در میکروب شناسی مواد غذایی
فرناز دیانی رتبه هشتم کشوری در میکروب شناسی مواد غذایی
صادق شمسی نیا رتبه نهم کشوری در میکروب شناسی مواد غذایی
بهاره اکبری رتبه دهم کشوری در میکروب شناسی مواد غذایی
فاطمه مهدی زاده رتبه دوازدهم کشوری در میکروب شناسی مواد غذایی
فرانک عبدلی رتبه سیزدهم کشوری در میکروب شناسی مواد غذایی
ملیحه محبی رتبه چهاردهم کشوری در میکروب شناسی مواد غذایی
نغمه بویاقچی رتبه پانزدهم کشوری در میکروب شناسی مواد غذایی
مریم شیرازیان رتبه شانزدهم کشوری دررشته میکروب شناسی مواد غذایی
مولود تبریزی رتبه هجدهم کشوری در رشته میکروب شناسی مواد غذایی
مریم حاجی قاسم رتبه بیست ویکم کشوری در رشته میکروب شناسی مواد غذایی

لیست در حال تکمیل است.......

  تبريك ما به رتبه هاى اول آموزشگاه فرازکه‌درهمه کلاسهای دکتربلبلی حضور داشتند.

 

فهیمه السادات آقامیر رتبه  اول انگل شناسی
بیتا جناغی رتبه اول میکروب شناسی مواد غذایی
نگار لباف رتبه  اول ویروس شناسی
بیتا جناغی رتبه دو ویروس شناسی
نگار لباف رتبه  دو انگل شناسی
سرور جعفری رتبه دو میکروب‌شناسی غذایی
فهیمه آقامیر رتبه سه میکروب شناسی غذایی
سرور جعفری‌رتبه سه انگل‌شناسی
غزاله حسین زاده رتبه چهار هماتولوژی
نگار لباف رتبه چهار میکروب‌شناسی
فهیمه آقامیررتبه چهار ویروس شناسی
بیتا جناغی رتبه پنج میکروب شناسی
غزاله حسین زاده رتبه چهار هماتولوژی
سمانه محصل رتبه‌پنج بیوشیمی بالینی
زهرا محمدزاده رتبه پانزده هماتولوژی
صمد ولی زاده رتبه بیست و یک هماتولوژی
برای دیدن مصاحبه با رتبه های برتر♦ اینجا را کلیک کنی
موسسه آموزشى دكتربابك بلبلى 
مصاحبه با رتبه اول انگل شناسى  ارشد وزارت بهداشت سال ٩٥كه در كلاس هاى موسسه آموزشى دكتر بلبلى ،همه كلاس ها را حضورى شركت كرده اند.
1ـ خودتان را معرفی کنید.
بنده فهیمه سادات اقامیرمحمدعلی هستم
2ـ رشته کارشناسی شما چه بود؟
رشته کارشناسی بنده، علوم آزمایشگاهی است ، فارغ اتحصيل سال ٩٤
3ـ رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت که درآن شرکت کردید چه بود؟
در گروه علوم آزمایشگاهی سه در کنکور ارشد شرکت کردم
4ـ رتبه شما در رشته یا رشته های فوق در کنکور ارشد سال 95 وزارت بهداشت چه شد؟
رتبه در رشته انگل شناسی 1 
در رشته میکروب شناسی مواد غذایی 3 
در رشته ویروس شناسی 4
 ودر میکروب شناسی 8
5ـ روزی چند ساعت مطالعه داشتید؟
میزان مطالعه من اوایل که کلاس ها شروع شده بود حدود 5_6ساعت بود واز ماه بهمن به بعد که کار آموزی دانشگاه تمام شدحدود 10 ساعت بود
6ـ آیا برنامه ریزی دکتر بلبلی برای کنکور مناسب بود؟
بله بنده به برنامه ریزی دکتر اعتماد کامل داشتم با وجودی که گاهی برایم سخت میشد اما با توجه به اینکه بنده افتخار داشتم که دوره کاردانی به کارشناسی ،شاگرد ایشان بودم وبابرنامه‌ریزی ایشان توانستم رتبه سوم کشوری در رشته علوم آزمايشگاهى  شوم اطمینان داشتم که برنامه ريزى  ایشان دركارشناسى ارشد هم جواب میدهدوبا علاقه واعتماد آن را کامل رعایت کردم و رتبه اول انگل شناسى كشور شدم.
7ـ آیا به جز جزوه های موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،جزوه دیگری مطالعه کردید؟
خیر حتی یک خط،،، فقط جزوات دکتر بلبلی را خواندم
8ـ با برنامه ریزی آموزشگاه از شروع تا کنکور چندبار دروس را دوره کردید؟
حدودا پنج بار
9ـ حضور مستمر در کلاسها تا چه حد بر موقعیت شما موثر بود؟
بنده تمام جلسات را شرکت کردم وحتی یک جلسه هم غیبت نداشتم وبا وجود تمام سختی هایی که در زندگی یک خانم متاهل ودارای یک فرزند کلاس اولی بود خودم را موظف میکردم که حتماً در همه جلسات حضور داشته باشم.
10ـ آیا آزمون های هفتگی به طور منظم برگزار می شد؟
آزمون ها خیلی منظم برگزار میشد وبسیار موثر بود
11ـ کیفیت جزوات و میزان تستهای ارایه شده چگونه بود؟
قطعاً کیفیت جزوات ومیزان تست ها وروش برنامه ریزی  موسسه آموزشى دكتر بلبلى بسیار خوب بوده  است و دانشجویان زیادی نتیجه گرفتند
سخن آخر اینکه از تمام کسانی که میخواهند به جمع آموزشگاه فراز بپیوندد درخواست میکنم که اگر میخواهند  انشاءالله سال آینده جزو قبولی ها باشند، اولاً به برنامه‌ریزی آقای دکتر اعتماد داشته باشند و دوما تا آخر این دوره  همت وتلاش وانگیزه خود را از دست ندهند ودر آخر اینکه مطمئن باشند با همین جزوات میتوانند نتیجه خوبی بگیرند ونیازی به جزوه اضافه تر که منجر به سردرگمی بیشتر خواهد شد ندارند. در پایان برای همه دست اندر کاران موسسه آموزشی فراز آرزوی موفقیت دارم و از جناب آقای دکتر بلبلی وسرکار خانم داناى علمى بسیار تشکر میکنم انشاءالله در انجام اهدافتان سربلند باشید.

موسسه آموزشى دكتربابك بلبلى 
مصاحبه با رتبه اول ميكروب شناسى غذايى ارشد وزارت بهداشت ، سال ٩٥كه در كلاس هاى موسسه آموزشى دكتر بلبلى ،همه كلاس ها را حضورى شركت كرده اند.
1ـ خودتان را معرفی کنید
بيتا جناغي
2ـ رشته کارشناسی شما چه بود؟
ميكروبيولوژي  فارغ التحصيل سال ١٣٨٣
3ـ رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت که درآن شرکت کردید چه بود؟
علوم ازمايشگاهي سه (ميكروب شناسي -ويروس-انگل شناسي -قارچ شناسي)
4ـ رتبه شما در رشته یا رشته های فوق در کنکور ارشد سال 95 وزارت بهداشت چه شد؟
رتبه من در ميكروب شناسي مواد غذايي ١
در ويروس شناسي ٢
در ميكروب شناسي٥ 
در انگل شناسي ٦ 
در قارچ شناسي ١٤
5ـ روزی چند ساعت مطالعه داشتید؟
من چون شاغل هستم روزي حدود شش ساعت مطالعه مي كردم اما بعد عيد به هشت الي ده ساعت رسوندم .
6ـ آیا برنامه ریزی دکتر بلبلی برای کنکور مناسب بود؟
بسيار عالي ، درست و حساب شده و مناسب بودو من فقط طبق برنامه ايشان پيش رفتم.
7ـ آیا به جز جزوه های موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،جزوه دیگری مطالعه کردید؟
خير ، من فقط جزوات دكتربلبلي وجزوات ارائه شده از  آموزشگاه رامطالعه كردم.
8ـ با برنامه ریزی آموزشگاه از شروع تا کنکور چندبار دروس را دوره کردید؟
مطابق برنامه دكتر بلبلي يك بار در طول جلسات ، يكبار براي امتحان پايان دروس كه در پايان دوره هر درس داشتيم ، يكبار در طول عيد و يكبار با دوره هاي بعد عيد و يكبار هم براي امتحان جامع دو روز به كنكور ، كه جمعا پنج بار مي شود.
9ـ حضور مستمر در کلاسها ى دكتر بلبلى تا چه حد در موقعیت شما موثر بود؟
بسيار مهم بود ، من تموم كلاسها حضور داشتم فقط دو جلسه انگل رو كه نتونستم بيام خودم رو نتونستم به نحو خوب به كلاس برسونم.
10ـ آیا آزمون های هفتگی به طور منظم برگزار می شد؟
بطور بسيار منظم ، حتي درسهايي كه استادان ديگر داشت با نظارت اموزشگاه سر وقت انجام ميشد.
11ـ کیفیت جزوات و میزان تستهای ارایه شده چگونه بود؟
بسيار عالي و كامل ،براي هر جلسه حدود ميانگين دويست تست داشتيم و اصلا نيازي به تست و كتاب ديگري نبود حتي ما تستهاي دكتري را هم كار كرديم .

موسسه آموزشى دكتربابك بلبلى 
مصاحبه با خانم نگار لباف رتبه اول ويروس شناسى پزشكى  ارشد وزارت بهداشت ، سال ٩٥كه در موسسه آموزشى دكتر بلبلى ،همه كلاس ها را حضورى شركت كرده اند.
1ـ خودتان را معرفی کنید.
نگار لباف
2ـ رشته کارشناسی شما چه بود؟
زيست عمومي
3ـ رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت که درآن شرکت کردید چه بود؟
ويروس شناسي پزشكي 
4ـ رتبه شما در رشته یا رشته های فوق در کنکور ارشد سال 95 وزارت بهداشت چه شد؟
رتبه ١ ويروس شناسي
رتبه ٢ انگل شناسى
رتبه ٤ ميكروب شناسى
رتبه ١٥ قارچ شناسى
5ـ روزی چند ساعت مطالعه داشتید؟
به طور متوسط ٨ ساعت
٢ ماه اخر ١٢ ساعت
6ـ آیا برنامه ریزی دکتر بلبلی برای کنکور مناسب بود؟ 
كاملاً مناسب
7ـ آیا به جز جزوه های موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،جزوه دیگری مطالعه کردید؟
خير
8ـ با برنامه ریزی آموزشگاه از شروع تا کنکور چندبار دروس را دوره کردید؟
٣بار
9ـ حضور مستمر در کلاسها تا چه حد بر موقعیت شما موثر بود؟
در صورت عدم حضور در كلاسها به طور قطع قبول نميشدم
10ـ آیا آزمون های هفتگی به طور منظم برگزار می شد؟
دقيق طبق برنامه
11ـ کیفیت جزوات و میزان تستهای ارایه شده چگونه بود؟
خوب وكامل و جامع

موسسه آموزشى دكتربابك بلبلى 
مصاحبه با خانم غزاله حسين زاده ،رتبه چهارم كشورى هماتولوژى ارشد وزارت بهداشت ، سال ٩٥كه در كلاس هاى موسسه آموزشى دكتر بلبلى ،همه كلاس ها را حضورى شركت كرده اند.
١- خودتان را معرفي كنيد. 
غزاله حسين زاده
٢-رشته كارشناسي شما چه بود؟
زيست شناسي سلولي و مولكولي-ميكروبيولوژي.فارغ التحصيل در سال ٩٠
٣-رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت كه در آن شركت كرديد چه بود؟مجموعه علوم آزمايشگاهي ٢(هماتولوژي-ايمونولوژي)
٤-رتبه شما در رشته يا رشته هاي فوق در كنكور ارشد وزارت بهداشت چه شد؟ هماتولوژي:٤ و ايمونولوژي:٥٥
٥-روزي چند ساعت مطالعه داشتيد؟ به طور مفيد ٨ساعت و ٣٠ دقيقه
٦-آيا برنامه ريزي دكتر بلبلي براي كنكور مناسب بود؟برنامه ريزي خيلي خوب بود،به عنوان مثال ايمونولوژي  از پائيز آغاز شدو فرصت خيلي خوبي رو فراهم  كردكه دوره شودو براي دانشجويان تسلط كامل ايجاد شد ويا مثال ديگر زبان؛ چون ازتابستان و گام به گام با استاد مطالعه شدقطعاً مؤثر بود، و همچنين هماتولوژى تا اسفند تمام و دوره شدو اين سه درس كه به خوبي برنامه ريزي شده بودند ، مهمترين دروس رشته هماتولوژى هستند.
٧-آيا به جز جزوه هاي موسسه آموزشي دكتر بلبلي ، جزوه ديگري مطالعه كرديد؟خيلي كم ، اگر در فهم مطلبي دچار مشكل مي شدم
٨-با برنامه ريزي آموزشگاه از شروع تا كنكور چند بار دروس را دوره كرديد؟ ايمونو لوژي سه دور ، هماتولوژي دو دور، بقيه دروس يك دور؛ اما برخي مطالب مهم همه دروس رو چند دور
٩-حضور مستمر در كلاسها تا چه حد بر موفقيت شما موثر بود؟زياد، چون مطالبي كه در كلاس ياد گرفته مي شوند و بر ذهن مينشينند فراموش نمي شوند
١٠-آيا آزمون هاي هفتگي به طور منظم برگزار مي شد؟ بله كاملاً
١١-كيفيت جزوات و ميزان تست هاي ارائه شده چگونه بود؟جزوات خوب بودند و مطالب را پوشش مي دادند اما از آنها بهتر امتحانات بودند، به خصوص امتحانات هماتولوژي بسيار عالي بودند
در انتها جا دارد از دكتر بلبلي و كليه استادان و عزيزاني كه در آموزشگاه براي قبولي تك تك دانشجويان زحمت كشيدند از صميم قلب تشكر كنم.

موسسه آموزشى دكتربابك بلبلى 
مصاحبه با خانم زهرا محمدزاده رتبه پانزده كشورى هماتولوژى ارشد وزارت بهداشت ، سال ٩٥كه در كلاس هاى موسسه آموزشى دكتر بلبلى ،همه كلاس ها را حضورى شركت كرده اند.
1ـ خودتان را معرفی کنید.
زهرا محمدزاده
2ـ رشته کارشناسی شما چه بود؟
علوم آزمایشگاهی
3ـ رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت که درآن شرکت کردید چه بود؟
گروه ۲علوم آزمایشگاهی،رشته هماتولوژی
4ـ رتبه شما در رشته یا رشته های فوق در کنکور ارشد سال 95 وزارت بهداشت چه شد؟ رتبه 15 در رشته هماتولوژی
5ـ روزی چند ساعت مطالعه داشتید؟به دلیل اشتغال روزی ۴تا ۵ساعت اگر میشد،ولی در روزهای تعطیل سعی میکردم تمام وقت را به درس خواندن اختصاص دهم.
6ـ آیا برنامه ریزی دکتر بلبلی برای کنکور مناسب بود؟حتما بوده است،من معتقدم هستم اگر نظم و انضباط حتی در ساده ترین امور صورت نگیرد به نتیجه رسیدن غیرممکن میشود.
7ـ آیا به جز جزوه های موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،جزوه دیگری مطالعه کردید؟در صورت وقت گذاشتن  برای خواندن،جزوات آنقدر کامل هستند که نیاز به مراجعه به منابع دیگر نباشد.
8ـ با برنامه ریزی آموزشگاه از شروع تا کنکور چندبار دروس را دوره کردید؟سه تا چهار بار
9ـ حضور مستمر در کلاسها تا چه حد بر موفقيت شما موثر بود؟به دلیل برنامه ریزی دقیق موسسه، به نظرمن ارزش تمام جلسات باهم برابر است و تا حد ممکن غیبت نداشتن و با برنامه همگام شدن تأثیر به سزایی در نتیجه گرفتن خواهد داشت.
10ـ آیا آزمون های هفتگی به طور منظم برگزار می شد؟بلی،وتأکید استاد محترم ، سخت کوش و زحمت کش  بر حتما امتحان دادن بود.
11ـ کیفیت جزوات و میزان تستهای ارایه شده چگونه بود؟تستها بسیار کامل و جزوات چه از نظر کمیت و چه کیفیت به نظر بنده برای نتیجه گرفتن در کنکور ارشد جوابگو است به شرط همگام بودن با برنامه ی در نظر گرفته شده.
دانشجوی کنکور کاردانی به کارشناسی مؤسسه فراز در سال 88 و کارشناسی به کارشناسی ارشد در سال 95    
در پایان،نهایت تشکر را از استاد عزیزم دکتر بلبلی را دارم که دلسوزانه برای قبولی و نتیجه گرفتن دانشجویان همت می کنند و این اهمیت را قائل هستند که پیگیر نتیجه گرفتن یا نگرفتن دانشجویان باشند و غم و دغدغه ی دانشجو دغدغه ی ایشان نیز هست!
 و من الله التوفیق

موسسه آموزشى دكتربابك بلبلى 
مصاحبه با آقاى صمد ولى زاده ،رتبه بيست و يك كشورى هماتولوژى ارشد وزارت بهداشت ، سال ٩٥كه در كلاس هاى موسسه آموزشى دكتر بلبلى ،همه كلاس ها را حضورى شركت كرده اند.
1ـ خودتان را معرفی کنید.
صمد ولی زاده
2ـ رشته کارشناسی شما چه بود؟
کارشناس ازمایشگاه
3ـ رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت که درآن شرکت کردید چه بود؟
هماتولوژی
4ـ رتبه شما در رشته یا رشته های فوق در کنکور ارشد سال 95 وزارت بهداشت چه شد؟
رتبه بيست و يك رشته هماتولوژی
5ـ روزی چند ساعت مطالعه داشتید؟
تا عید روزی ۶ساعت. بعدازعید حدود دوماه مانده به کنکور روزی ۱۰ ساعت.دوهفته آخر روزی ۱۲ ساعت
6ـ آیا برنامه ریزی دکتر بلبلی برای کنکور مناسب بود؟
برنامه ریزی اقای دکتر عالی بود.به نظر من بدون یک برنامه ریزی درست قبولی محال است.خیلی از دوستان دنبال مطالب درسی هستند که چی بخوانند درصورتیکه که برنامه ریزی خیلی مهمتر از مطلب جمع کردن وانبار کردن آن است.
7ـ آیا به جز جزوه های موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،جزوه دیگری مطالعه کردید؟
من حتی یک برگ هم خارج از جزوه ای دکتر نخوندم جزوه ها به قدری مرتب و منظم تهیه شده اند صد درصد کنکور جواب میدهند .
8ـ با برنامه ریزی آموزشگاه از شروع تا کنکور چندبار دروس را دوره کردید؟
هردرس را ۳ بار امتحان دادیم وهر بار امتحان من حداقل ۳ دور خوندم یعنی هر درس را ۹دور خوندم.
9ـ حضور مستمر در کلاسها تا چه حد بر موفقيت شما موثر بود؟
شرکت در کلاس حضوری و امتحان حضوری درس ها ی تمام جلسات درجلسه بعدی به نظر من مهر تایید یا رد بر آموخته ای شما میزد. و شرکت در کلاس حضوری باعث میشود مطالب راراحتتر وسريعتربفهمی واین خود باعث صرف جوی در وقت برای مطالعه میشود .مخصوصا برای کسانی که شاغلن  مثل خود من.
10ـ آیا آزمون های هفتگی به طور منظم برگزار می شد؟
ازمطالب هر هفته در هفته بعد امتحان استاندار گرفته می شد.بعد از پایان هر درس نیز امتحان کلی گرفته می شد.ث۲ماه به کنکور نیز تمام دروس دوره شده و آزمون داشت.
11ـ کیفیت جزوات و میزان تستهای ارایه شده چگونه بود؟
مطالب جزوات برای رتبه ۱ شدن هم کافیست. تمام تستهای استاندارد موجود ارائه شده و برسی میشد.یعنی بعد از اتمام کلاس هیچ تستی پیدا نمی کنید که نزده باشید.

#مصاحبه با رتبه هاى برتر
#بيوشيمى بالينى
مصاحبه باخانم سمانه محصل  رتبه پنج كارشناسى ارشد بيوشيمى بالينى كشورى (وزارت بهداشت )كه تمام كلاس ها را به طور كامل در موسسه آموزشی فراز شرکت کرده اند .
البته به نظر موسسه با توجه به تغيير كليد درس سلولى و مولكولى در گروه يك ، وقول سازمان سنجش به دادن كارنامه نهايى و درج رتبه واقعى در آن ، ايشان رتبه اول كشورى خواهند شد،
1ـ خودتان را معرفی کنید.
*سمانه محصل
2ـ رشته کارشناسی شما چه بود؟
علوم ازمایشگاهی فارغ التحصیل 94
3ـ رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت که درآن شرکت کردید چه بود؟
گروه علوم آزمایشگاهی یک " بیوشیمی"
4ـ رتبه شما در رشته یا رشته های فوق در کنکور ارشد سال 95 وزارت بهداشت چه شد؟
بیوشیمی 9
بیوتکنولوژی 38
5ـ روزی چند ساعت مطالعه داشتید؟
اوایل 7-8 ساعت 
از اواخر اسفند 5-6 ساعت
6ـ آیا برنامه ریزی دکتر بلبلی برای کنکور مناسب بود؟
بله اگر طبق برنامه پیش برید حتما به نتیجه ی خوبی میرسید
7ـ آیا به جز جزوه های موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،جزوه دیگری مطالعه کردید؟
بله ولی نیازی نیست چندبار جزوه های دکتر را مطالعه کنید کافیست
8ـ با برنامه ریزی آموزشگاه از شروع تا کنکور چندبار دروس را دوره کردید؟
6دور بیوشیمی ،5دور زیست و شیمی 
9ـ حضور مستمر در کلاسها تا چه حد بر موفقيت  شما موثر بود؟
برای یادگیری و مرور سریعتر بسیار عالیست
10ـ آیا آزمون های هفتگی به طور منظم برگزار می شد؟
بله دقیقا زمان های اعلام شده برگزار میشود
11ـ کیفیت جزوات و میزان تستهای ارایه شده چگونه بود؟
بسیار خوب و عالی تدوین شده است
 


#مصاحبه با رتبه هاى برتر
#بيوشيمى بالينى
مصاحبه بأخانم سمانه محصل  رتبه نه كارشناسى ارشد بيوشيمى بالينى كشورى وزارت بهداشت كه تمام كلاس ها را به طور كامل شركت كرده اند .
البته به نظر موسسه با توجه به تغيير كليد درس سلولى و مولكولى در گروه يك ، وقول سازمان سنجش به دادن كارنامه نهايى و درج رتبه واقعى در آن ، ايشان رتبه اول كشورى خواهند شد،
1ـ خودتان را معرفی کنید.
*سمانه محصل
2ـ رشته کارشناسی شما چه بود؟
علوم ازمایشگاهی فارغ التحصیل 94
3ـ رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت که درآن شرکت کردید چه بود؟
گروه علوم آزمایشگاهی یک " بیوشیمی"
4ـ رتبه شما در رشته یا رشته های فوق در کنکور ارشد سال 95 وزارت بهداشت چه شد؟
بیوشیمی 9
بیوتکنولوژی 38
5ـ روزی چند ساعت مطالعه داشتید؟
اوایل 7-8 ساعت 
از اواخر اسفند 5-6 ساعت
6ـ آیا برنامه ریزی دکتر بلبلی برای کنکور مناسب بود؟
بله اگر طبق برنامه پیش برید حتما به نتیجه ی خوبی میرسید
7ـ آیا به جز جزوه های موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،جزوه دیگری مطالعه کردید؟
بله ولی نیازی نیست چندبار جزوه های دکتر را مطالعه کنید کافیست
8ـ با برنامه ریزی آموزشگاه از شروع تا کنکور چندبار دروس را دوره کردید؟
6دور بیوشیمی ،5دور زیست و شیمی 
9ـ حضور مستمر در کلاسها تا چه حد بر موفقيت  شما موثر بود؟
برای یادگیری و مرور سریعتر بسیار عالیست
10ـ آیا آزمون های هفتگی به طور منظم برگزار می شد؟
بله دقیقا زمان های اعلام شده برگزار میشود
11ـ کیفیت جزوات و میزان تستهای ارایه شده چگونه بود؟
بسیار خوب و عالی تدوین شده است
 #مصاحبه با رتبه هاى برتر
#ايمونولوژى
سلام دانشجويان عزيز،خيلى از دوستان دانشجو كه براى مشاوره مى آيند ، عنوان مى كنند كه سالهاست كه از درس دور هستند و شاغل هستند و بچه دار هستند براى همين مصاحبه با خانم ليلا دارونى كه در رشته ايمونولوژى را مى گذارم كه همه دروس را در موسسه دكتر بلبلى حضور داشتند ،اميدوارم مورد استفاده قرار گيرد.

با تشكر از ايشان كه وقت خود را در اختيار ما گذاشتند.
 با سلام وخسته نباشید خدمت دوستان جویای علم
من لیلا دارونی کارشناس علوم آزمایشگاهی فارغ التحصیل سال۸۶
 در سال ۹۵ در کنکور ارشد وزارت بهداشت در رشته ایمونولوژی شرکت کردم وموفق به کسب رتبه ۳۹ شدم ( البته شاید بارسیدگی به اعتراضم بهتر شود)
بنده به علت شاغل بودن وداشتن فرزند کوچک در اوایل کلاسهای دکتر به سختی به طور میانگین ۴ساعت مطالعه داشتم ولی بانزدیک شدن کنکور این زمان را با کم کردن ساعت استراحتم در شب افزایش دادم
با توجه به اینکه من حدود ۸سال بود از درس وکتاب فاصله داشتم نیاز به یک برنامه ریزی مناسب داشتم که بتوانم سال اول شرکتم در کنکور موفق شوم و به همین علت کلاسهای دکتر بلبلی را انتخاب کردم خوشبختانه برنامه ریزی ، تدریس ، جزوات وامتحانات دکتر بسیار عالی بود و من فقط جزوات وتستهای دکتر را خواندم وسعی کردم خودم را به برنامه ریزی امتحانی دکتر برسانم و درس اصلی را حداقل ۴بار ودرسهای دیگر را ۳بار دوره کردم
درتمام جلسات کلاسها حاضربودم وحتی یک ساعت هم غیبت نداشتم که این حضور به بنده کمک بسزایی کرد
آزمونهایی هفتگی منظم و جزوات و تست‌های خوب وکافی باعث کسب موفقیت برای بنده شد البته انتظار از این بهتر راداشتم ولی متاسفانه سوالات غیراستاندارد باعث استرس شدیدم در جلسه امتحان شد که نتوانستم سوالات زبان را خوب پاسخ دهم وگرنه همه چیز در موسسه فراز عالی بود 
درپایان به جاست که از زحمات فراوان دکتر بلبلی و مشاور محترمشان سرکار خانم دانایی کمال تشکر راداشته باشم  
اگر چه این رتبه عالی نیست ولی من
همین رتبه را مدیون زحمات وبرنامه ریزی عالی موسسه هستم.

مصاحبه با  سرور جعفرى رتبه دوم ميكروب شناسى غذايى كشور و رتبه سوم انگل شناسى كشور در كنكورسال 95 ارشد وزارت بهداشت كه همه كلاس هاى موسسه را حضور داشتند

1ـ خودتان را معرفی کنید.؟سرور جعفرى

2ـ رشته کارشناسی شما چه بود؟ميكروبيولوژى

3ـ رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت که درآن شرکت کردید چه بود؟

من در گروه علوم آزمایشگاهی 3 ( ویروس شناسی/میکروب شناسی/انگل شناسی ) شرکت کردم

ودر رشته دوم میکروب شناسی غذایی نیز شرکت کردم

4ـ رتبه شما در رشته یا رشته های فوق در کنکور ارشد 

سال 95 وزارت بهداشت چه شد؟

رتبه ام در آزمون ارشد وزارت بهداشت سال 95

در رشته میکروب غذایی دوم شدم

در رشته انگل شناسی پزشکی سوم شدم

در رشته ویروس شناسی پزشکی رتبه ام یازده شد

ودر رشته میکروب شناسی رتبه ام هفده شد

5ـ روزی چند ساعت مطالعه داشتید؟

من میانگین روزی 15 ساعت درس میخوندم..البته دو ماه آخر بیشتر میشد روزی 18 ساعت را درس میخوندم

6ـ آیا برنامه ریزی دکتر بلبلی برای کنکور مناسب بود؟

در رابطه با برنامه دکتر بلبلی باید بگم بسیار عالی بود .من افتخار میکنم که دانشجو دکتر بلبلی بودم و ایشون برنامه اشون خیلی منظم بود و هست.

7ـ آیا به جز جزوه های موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،جزوه دیگری مطالعه کردید؟

من فقط جزوه های دکتر بلبلی رو میخواندم

و جزوه هاشون بسیار کامل بود

و نیازی نمیدیدم که جزوه یا کتاب دیگری رو بخونم

8ـ با برنامه ریزی آموزشگاه از شروع تا کنکور چندبار دروس را دوره کردید؟

برای هر درس حدود چهار بارشو که مطمئنم که دوره شد

9ـ حضور مستمر در کلاسها تا چه حد بر موقعیت شما موثر بود؟

حضور در کلاس ها صد در صد در پیشرفت درسهام اثر داشت/من یک جلسه ام در کلاس های دکتر غیبت نداشتم/چون توضیح درس ها توسط دکتر بسیار عالی بود و با توضیح دکتر بلبلی و دکتر کیانی در درس ویروس شناسی درسها در ذهنم کاملن جا میافتاد

10ـ آیا آزمون های هفتگی به طور منظم برگزار می شد؟

بله آزمون های هفتگی هر هفته برگزار میشد/و برای گرفتن نمره صد در آزمون های هفتگی ما بچه های کلاس سخت تلاش میکردیم و این رقابت بین بچه های کلاس خیلی در موفقیتمون اثر گزار بود

11ـ کیفیت جزوات و میزان تستهای ارایه شده چگونه بود؟

کیفیت جزوات و میزان تستها بسیار کامل بود. و تستهای سالهای قبل به صورت کامل در پایان هر درس آورده شده بود. و هر جلسه رفع اشکال در تستها را نیز در کلاس داشتیم.و دکتر بلبلی و دکتر کیانی با صبر و حوصله فراوان به سوالاتمون پاسخ میدادن

در پایان دوست دارم یک بار دیگه از خدمت جناب آقای دکتر بلبلی و آقای دکتر کیانی و نیز مدیرآموزشى  آموزشگاه خانم داناى علمی که به من و بچه ها مشاوره میدادن و بقیه اعضاء آموزشگاه کمال تشکر را دارم


مصاحبه با فريبا خانى  رتبه هفت ويروس شناسى   پزشكى كشور در سال ٩٥ كه همه كلاس هاى  موسسه را شركت كرده اند.

1ـ خودتان را معرفی کنید.؟ فريبا خانى

رشته کارشناسی شما چه بود؟

۲-علوم آزمایشگاهی فارغ التحصیل ۱۳۹۱ 

3ـ رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت که درآن شرکت کردید چه بود؟

گروه ۳ علوم آزمایشگاهی

4ـ رتبه شما در رشته یا رشته های فوق در کنکور ارشد سال 95 وزارت بهداشت چه شد؟

ویروس شناسی ۷،میکروب غذایی ۱۰ ،انگل.شناسی ۱۱،میکروب شناسی۲۰

5ـ روزی چند ساعت مطالعه داشتید؟

اوایل تا بهمن ماه که شاغل بودم روزی ۵ ساعت بعد از به خصوص از عید ۹ الی ۱۰ ساعت

6ـ آیا برنامه ریزی دکتر بلبلی برای کنکور مناسب بود؟

برنامه ریزی بسیار عالی و مناسب بود و من کاملا با برنامه دکتر پیش رفتم

7ـ آیا به جز جزوه های موسسه آموزشی دکتر بلبلی ،جزوه دیگری مطالعه کردید؟

خیر,من به جزوات اقای دکتر اطمینان کامل داشتم و لازم نمی دیدم که جزوات دیگری را مطالعه کنم

8ـ با برنامه ریزی آموزشگاه از شروع تا کنکور چندبار دروس را دوره کردید؟

ویروس شناسی ۵ دور,ایمنی شناسی انگل و میکروب ۴ دور

9ـ حضور مستمر در کلاسها تا چه حد بر موقعیت شما موثر بود؟

بسیار موثر بود ودر هر جلسه نکات مهمی گفته می شد و من سعی کردم در تمام جلسات حضور داشته باشم 

10ـ آیا آزمون های هفتگی به طور منظم برگزار می شد؟

بله ,آزمون ها کاملا منظم و طبق برنامه برگزار می شد و این آزمون ها برای من بسیار مفید و کمک کننده بود

11ـ کیفیت جزوات و میزان تستهای ارایه شده چگونه بود؟

خیلی خوب و جامع بود

در انتها از زحمات بسیار آقای دکتر بلبلی و همچنین  آقای دکتر کیانی و تمام عزیزانیکه  در موسسه فراز برای قبولی دانشجویان زحمت کشیده اند ممنون و سپاسگذارم.

موسسه آموزشی فراز
مشاوره -جزوه- کلاس
66901134
66901135

 ۱۵ شهریور ۱۳۹۵ 
#نظام پزشكى
#اعطاى پروانه
 
تشکیل تیم کارشناسی برای اعطای پروانه نظام پزشکی به دانش آموختگان برخی رشته ها
در پی تصمیم سازمان نظام پزشکی مبنی بر عدم صدور پروانه نظام پزشکی برای فارغ التحصیلان برخی رشته‌های تخصصی علوم پایه پزشکی که دوره کارشناسی و ارشد آنها غیر مرتبط با سلامت است، جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی و تصمیم‌گیری نهایی دراین خصوص تشکیل شد.
 
دکتر حمید اکبری در گفت و گو با ایسنا، با اعلام این مطلب در خصوص جلسه‌ای که روز گذشته( یکشنبه 14شهریور ماه)  در سازمان نظام پزشکی با حضور نمایندگان معاونت‌های آموزشی، توسعه و درمان وزارت بهداشت برگزار شد،  اظهار کرد:  در جلسه دیروز موضوع صلاحیت‌های حرفه‌ای دانش آموختگان برخی از رشته‌های دکترای تخصصی گروه علوم پزشکی و سایر مواردی که در ماه‌های اخیر مورد بحث بوده و بعضا نگرانی‌هایی برای برخی دانش آموختگان و  دانشجویان بعضی از رشته‌های گروه پزشکی ایجاد کرده است، بحث و مورد  بررسی قرار گرفت.
 
وی در ادامه تصریح کرد: در این جلسه به تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای دانش‌آموخته هر رشته و همچنین اتخاذ تصمیماتی که ضمن حفظ حقوق جامعه و ارتقاء سطح ارایه خدمات توسط دانش آموختگانی که در طول تحصیل توانمندی‌های علمی لازم را کسب کرده باشند، تاکید شد.
 
قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: در جلسه تشکیل شده تاکید شد اتخاذ تصمیماتی که موجب نگرانی دانش آموختگان  یا دانشجویان شاغل به تحصیل در برخی از رشته‌ها می‌شود، به نحوی عمل شود که این تصمیمات موجب تضییع حقوق و نگرانی آنها نشود. همچنین تصمیمات به نحوی اطلاع رسانی و اجرایی شوند که افراد فرصت کافی انجام برنامه‌ریزی لازم برای تحصیل یا عدم تحصیل در رشته‌های مورد نظر خود را داشته باشند.
 
قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس تصمیمی که در جلسه مشترک دیروز اتخاذ شد قرار بر این است موضوع عدم اعطای پروانه نظام پزشکی به  دانش‌آموختگان برخی از رشته‌های علوم پایه ابتدا در جلسات کارشناسی( نمایندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی) مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد و بعد در این خصوص تصمیم‌نهایی گرفته شود.
 
به گزارش ایسنا؛ چندی پیش سازمان نظام پزشکی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود برای فارغ‌التحصیلان برخی از رشته‌های تخصصی علوم پایه پزشکی که دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد آنها مرتبط با  سلامت یا رشته‌های علوم پزشکی نباشد پروانه نظام پزشکی صادر نخواهد شد که این تصمیم موجب اعتراض دانشجویان و دانش آموختگان این رشته‌ها شد.

 
 

فهیمه السادات آقامیر رتبه اول کشوری در انگل شناسی پزشکی

نگار لباف رتبه اول کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

بیتا جناغی رتبه اول کشوری در میکروب مواد غذائی

سرور جعفری رتبه دوم کشوری درمیکروب مواد غذائی

بیتا جناغی رتبه دوم کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فهیمه الساادات آقامیر رتبه سوم کشوری در میکروب مواد غذائی

نگار لباف رتبه چهارم کشوری در میکروب شناسی پزشکی

بیتا جناغی رتبه پنجم کشوری درمیکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران

غزاله حسین زاده رتبه چهارم کشوری درهماتولوژی وبانک خون دانشگاه تهران

سمانه محصل آزادی رتبه پنجم کشوری دربیوشیمی بالینی دانشگاه تهران

زهرا محمد زاده آهنی رتبه پانزدهم کشوری درهماتولوژی وبانک خون دانشگاه تهران

صمد ولی زاده رتبه بیست ویکم کشوری درهماتولوژی وبانک خون دانشگاه تهران انتقال خون

سمیه حیدر بیگی مهنه رتبه هفتاد و نه کشوری در بیوشیمی بالینی دانشگاه کاشان

مریم علی نجفی رتبه صدوچهل ونه کشوری در بیوشیمی بالینی دانشگاه کرمانشاه

کیانا مؤیدی رتبه صد ودوازده کشوری در بیوشیمی بالینی

نیلوفر مناف زاده رتبه سیصد چهل ونه کشوری در بیوشیمی بالینی دانشگاه ساری

فهیمه السادات آقامیر رتبه چهارم کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

بیتا جناغی رتبه ششم کشوری در انگل شناسی پزشکی

فریبا خانی رتبه هفتم کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تهران

فهیمه السادات آقامیر رتبه هشتم کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران

زهرا رحیمی نادی رتبه نهم کشوری در میکروب مواد غذائی

فریبا خانی رتبه دهم کشوری در میکروب مواد غذائی

زینب مقدمی زاد رتبه یازدهم کشوری در میکروب مواد غذائی

شیما ندافی رتبه دوازدهم کشوری در میکروب مواد غذائی دانشگاه تهران

سمیه درزی رتبه پنجاه ویکم کشوری در ژنتیک انسانی دانشگاه یزد

سمانه احمدی رتبه پنجاه ویکم کشوری درژنتیک انسانی دانشگاه شهرکرد

پریسا جوادی فتح رتبه هشتاد ونه کشوری در زیست فناوری پزشکی دانشگاه تهران

سمانه محصل آزادی رتبه بیست ویکم کشوری در زیست فناوری پزشکی

محبوبه رفیق رتبه صدوسی وهفت کشوری در ژنتیک انسانی دانشگاه مشهد

ملیحه نجفلو رتبه صدوچهل وپنج کشوری در ژنتیک انسانی

محمود علیدادی رتبه صدوپنجاه ودو کشوری در ژنتیک انسانی

سمیه باقری رتبه صدوهشتاد کشوری در ژنتیک انسانی دانشگاه بندرعباس

سرور جعفری رتبه یازدهم کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فریبا خانی رتبه یازدهم کشوری در انگل شناسی پزشکی

شادیه خانی رتبه چهاردهم کشوری در انگل شناسی پزشکی

سمانه امیری رتبه شانزدهم کشوری در انگل شناسی پزشکی

لیلا دارونی رتبه سی ونه کشوری در ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه تهران شاهد

الهام پوررضا رتبه هشتادوسه کشوری در ایمنی شناسی پزشکی دانشگاه بابل

زهرامحمد زاده آهنی رتبه هشتادونه کشوری در ایمنی شناسی پزشکی

غزاله حسین زاده رتبه پنجاه وچهار کشوری در ایمنی شناسی پزشکی

مهناز السادات عرب عامری رتبه بیست ویک کشوری در میکروب مواد غذائی دانشگاه تهران

مریم اسدی جعفری رتبه بیست وچهار کشور در انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

گلناز مختاری ایرانی رتبه بیست وپنج کشوری در میکروب شناسی پزشکی

فهیمه السادات آقامیررتبه بیست وپنج کشوری در قارچ شناسی پزشکی

زهرا درگاهی رتبه هفده کشوری در میکروب شناسی مواد غذائی دانشگاه تهران

سرور جعفری رتبه هفده کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه تهران

نگار شریفی رتبه هجده کشوری در انگل شناسی پزشکی

سمانه امیری رتبه نوزده کشوری در میکروب مواد غذائی دانشگاه تهران

زهرا رحیمی نادی رتبه نوزده کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فریبا خانی رتبه بیست کشوری در میکروب شناسی پزشکی

گلناز مختار ایرانی رتبه بیست کشوری در انگل شناسی پزشکی

مریم جارچی رتبه بیست ویک کشوری در انگل شناسی پزشکی

مریم جارچی رتبه بیست وهفت کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

گلناز مختار ایرانی رتبه بیست ونه کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه ایران

زهرا رحیمی نادی رتبه بیست ونه کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زینب مقدمی زاد رتبه سی کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

زهرا رحیمی نادی رتبه سی کشوری در انگل شناسی پزشکی

مریم جارچی رتبه سی ویک کشوری در میکروب شناسی پزشکی

مینا طهماسبی سلیمانلو رتبه سی وچهار کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران

زهرا علی اکبرآهوان رتبه سی وچهار ویروس شناسی پزشکی

نسرین شیر علیزاده علمداری رتبه چهل کشوری در انگل شناسی پزشکی

اعظم رضا زاده سیاقی رتبه چهل ویک کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

نگار شریفی رتبه چهل ودو کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

مینا طهماسبی سلیمانلو رتبه چهل ونه کشوری در ویروس شناسی پزشکی

زهرا صحبت زاده رتبه پنجاه وپنج کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

مریم اسدی جعفری رتبه پنجاه وهشت کشوری در ویروس شناسی پزشکی

شادیه خانی رتبه پنجاه و نه کشوری در ویروس شناسی پزشکی

سمانه امیری رتبه شصت وهفت کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زهرا بهرام دوست رتبه شصت وهفت کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

نسرین شیرعلیزاده علمداری رتبه شصت وهشت کشوری در ویروس شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

زهرا صحبت زاده رتبه شصت وهشت کشوری در انگل شناسی پزشکی

ملیکا یار محمد تجری رتبه هفتادوسه کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه ایران

زینب مقدمی زاد رتبه هفتاد وچهار کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زینب مقدمی زاد رتبه هفتادو هشت کشوری در ویروس شناسی پزشکی

فاطمه زارع حسین آبادی رتبه هشتادویک کشوری درانگل شناسی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

سمانه بابائی رتبه هشتاد وهفت کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه قزوین

سمانه بابائی رتبه هشتاد وسه کشوری در انگل شناسی پزشکی

زهرا علی اکبر آهوان رتبه نود کشوری در انگل شناسی پزشکی

زهرا اصل روستا رتبه صدوسیزده کشوری در میکروب شناسی پزشکی دانشگاه قزوین

مریم مختاری بی بالان رتبه صدونود وشش کشوری میکروب شناسی پزشکی دانشگاه گیلان

مرضیه نجمی رتبه صدونود وشش کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه البرز

مریم نادری رتبه صد ونودونه کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه البرز

زهرا بهرام دوست رتبه صد وسی ویک کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زهرا صحبت زاده رتبه صدوسی و هفت کشوری در میکروب شناسی پزشکی

ملیکا یارمحمدتجری رتبه صد و پنجاه و سه کشوری در میکروب شناسی پزشکی

اعظم رضازاده سیاقی رتبه صدوهفتاد ویک کشوری در میکروب شناسی پزشکی

نسرین شیرعلیزاده علمداری رتبه صدوهفتادوهشت کشوری در میکروب شناسی پزشکی

زهرا اصل روستا رتبه صد وهفتاد ونه کشوری در انگل شناسی پزشکی

لیدا حقیقی رتبه سیصد وچهل کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه شیراز

گلنارابراهیمی زنگنه رتبه دویست وبیست وشش درانگل شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

فاطمه طالبی رتبه دویست وسی کشوری درانگل شناسی پزشکی دانشگاه تهران شاهد

زهرا شاپور رتبه سیصد و پنجاه وپنج کشوری در انگل شناسی پزشکی دانشگاه کاشان